About

Management Cockpit V.3.04.24

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    ที่ปรึกษาโครงการ
  • อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  • รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  • ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  • ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก